سندرم ستون فقرات قفسه سینه: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج آزمایشگاه تاریخچه پزشکی, معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی