فشار خون بالا: علل آن

دلایل آن چیست فشار خون بالا؟ این سیستم قلبی عروقی انعطاف پذیر با نیازهای مختلف سازگار است - به عنوان مثال ، قلب فعالیت و در نتیجه ضربان نبض و فشار خون تحت جسمی تغییر می کند فشار. نوسانات در برنامه روزانه نیز طبیعی است - با خون اوج فشار در صبح و اواخر بعدازظهر و کم است فشار خون در ظهر و شب

برای اطمینان از عملکرد روان آن ، یک سیستم نظارتی پیچیده وجود دارد که اساساً توسط آن کنترل می شود هورمون. کلیه در تنظیم بسیار مهم است آب تعادل و خون فشار. سیستم نظارتی می تواند به دلایل مختلف آشفته شود و منجر به مرتباً افزایش یابد خون سطح فشار یا شدید فشار خون نوسانات

فشار خون بالا: باعث تعیین فرم می شود

بسته به علل ، دو نوع فشار خون بالا از هم متمایز می شوند - فشار خون اولیه (همچنین: ضروری) و فشار خون ثانویه. علاوه بر این ، اشکال خاصی وجود دارد که در آنها علل موقتی وجود دارد: