کشش

”ستون فقرات گردنی - انعطاف پذیری” بر روی صندلی بنشینید و قسمت بالاتنه را صاف کنید. چانه را به سمت خود بکشید قفسه سینه و پشت خود را فشار دهید سر عقب تصور کنید کسی شما را از پشت خود به سمت بالا می کشد سر.

به این ترتیب ستون فقرات گردنی خود را کشیده و بزرگ می کنید کانال نخاعی. موقعیت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید و پس از یک وقفه کوتاه 5 پاس دیگر انجام دهید. با ورزش بعدی برای ستون فقرات گردنی ادامه دهید