مدافع بیمار

کمک غیر بوروکراسی

وظایف حامیان بیمار چندگانه است:

  • به عنوان مثال، آنها از بیماران تمجید و شکایت دریافت می کنند،
  • به سؤالات پاسخ دهید (مثلاً در مورد حقوق بیمار) و
  • سعی کنید در هنگام بروز مشکلات بین بیماران و کارکنان بیمارستان میانجیگری کنید.
  • بیماران همچنین می توانند پیشنهادات و پیشنهاداتی را برای بهبود به حامی بیمار ارائه دهند. سپس مدافع بیمار آنها را به بخش های مربوطه ارسال می کند.

محرمانه

دسترسی