نای: عملکرد، آناتومی، بیماری ها

نای چیست؟

عملکرد نای چیست؟

سطح داخلی نای با یک اپیتلیوم تنفسی متشکل از سلول های اپیتلیال مژک دار، سلول های قلم مو و سلول های جام پوشیده شده است. سلول های جام همراه با غدد، ترشحی ترشح می کنند که یک لایه مخاطی روی سطح ایجاد می کند که ذرات معلق و ذرات کوچک استنشاقی را به هم متصل می کند. سپس موهای سلول های اپیتلیال مژک دار این مخاط را به بالای حلق حمل می کنند.

نای در کجا قرار دارد؟

نای چه مشکلاتی می تواند ایجاد کند؟

نای می تواند به طور حاد یا مزمن ملتهب شود. محرک های احتمالی نای شامل ویروس ها، باکتری ها یا گازهای محرک است.

اگر جسم خارجی را استنشاق کنید و در نای گیر کرد، پزشک باید آن را با کمک برونکوسکوپ خارج کند.