تومورهای مغزی: آزمایش آزمایشگاهی

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی در اختلالات هوشیاری یا تومورهای مغزی*

* عامل خطر برای متیلاسیون MGMT در گلیوبلاستوما؛ پاسخ به را پیش بینی می کند Temozolomide.