درمان

پزشکی اقدامات درمانی بی شماری را ارائه می دهد که هدف آنها حفظ است سلامت و معالجه

موارد زیر روش ها و روش هایی است که در خدمت این هدف است:

* داروها یا داروهای طبیعی ذکر شده در اینجا خدمات خود پرداخت هستند.