سندرم خستگی مزمن: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - تست های آزمایشگاهی اجباری.

  • شمارش خون کوچک
  • فریتین (فروشگاه های آهن)
  • دیفرانسیل خون شمارش - برای روشن شدن عفونت ها.
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C).
  • پارامترهای تیروئید TSH (fT3 ، fT4) - به دلیل استثنای کم کاری تیروئید (کم کاری تیروئید:> 10.0 μIU / ml) یا پرکاری تیروئید: <0.10 μIU / ml یوتیروئیدی: 0.35-4.50 μIU / میلی لیتر.
  • DHEA-S
  • کورتیزول
  • خون گلوکز سطح - برای تشخیص سطح خیلی زیاد یا خیلی پایین.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.