اگزمای خشک زدایی (اگزما برفک): یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

ناهنجاری های مادرزادی ، ناهنجاری ها و ناهنجاری های کروموزومی (Q00-Q99).

  • ایکتیوز congenita (بیماری در مقیاس ماهی) - اختلال ژنتیکی منجر به اختلالات ذرت سازی پوست.

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

دارو

  • موارد زیر را ببینید