ورزش هایپراستنشن برای بیماری های ستون فقرات قفسه سینه

فشار خون بالا دروغ: به حالت مستعد بروید. نگاه شما دائماً به سمت پایین هدایت می شود و انگشتان پا با زمین تماس دارند. هر دو بازو را با آرنج خمیده موازی با زمین در هوا نگه دارید.

اکنون آرنج خود را به سمت بالاتنه کشیده و بالاتنه خود را صاف کنید. پاها روی زمین می مانند و نگاه همچنان به سمت زمین معطوف است. موقعیت را به طور مختصر نگه دارید و به موقعیت اولیه برگردید.

هر کدام 2 ست 15 تکراری انجام دهید. بازگشت به مقاله