سیانوز: درمان

اقدامات کلی

  • بررسی داروی دائمی به دلیل تأثیر بالقوه آن بر بیماری موجود.

اقدامات درمانی

درمان سیانوز به علت بستگی دارد:

  • هموگلوبین سیانوزدرمان برای بیماری ریوی و / یا قلب.
  • سیانوز همیگلوبین:
    • کربوکسی هموگلوبینمی → O2 حکومت تنها.
    • اسید اسکوربیک متهموگلوبینمی ، آبی متیلن، یا تولویدین آبی ؛ شناسایی و اجتناب از متهموگلوبین سابق.
    • سولفهموگلوبین → قطع دارو.