تنگی کانال نخاعی - تمرینات 3

خم بالاتنه: در حالت نشسته ، بالاتنه را بین پاها به جلو قرار دهید. فقط بگذارید آویزان شود و بگذارید تمام تنش پایین بیاید. وقتی صاف می شوید ، یک مهره دوباره صاف می شود ، مهره توسط مهره. با تمرین بعدی ادامه دهید.