هایپرنسولینیسم: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - تست های آزمایشگاهی اجباری.

  • انسولین ناشتا [شاخص هما: به "انسولین ناشتا" در زیر مراجعه کنید]
  • پپتید C (بخشی از پروینسولین ؛ شاخص عملکرد سلول بتا /انسولینسلولهای تولیدی در جزایر لانگرهانس لوزالمعده (پانکراس). کاهش سطح: از جمله دیابت سنگین ، گرسنگی افزایش سطح: از جمله انسولینوم, سندرم متابولیک، اختلال عملکرد کلیه).
  • خشک دهن گلوکز (روزه داری خون گلوکز).
  • مشخصات روزانه گلوکز خون
  • مقدار HbA1c (مقدار گلوکز خون طولانی مدت)

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.