دوربینی (دور بینی): درمان

روش های درمانی غیر جراحی متداول

  • در دوربینی ، عینک یا لنز برای افزایش قدرت شکست استفاده می شود. این کار از طریق لنزهای همگرا انجام می شود - همچنین لنزهای plus یا محدب نامیده می شوند.
  • در صورتی که شکایتی وجود نداشته باشد ، فقط در دوربینی فقط در دوربینی می توان صبر کرد.

معاینات منظم

  • معاینات منظم چشم پزشکی