گل سرخ: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایش های آزمایشگاهی اجباری.

  • شمارش خون کوچک [لکوسیتوز / افزایش تعداد گلبول های سفید خون]
  • شمارش دیفرانسیل خون
  • پارامترهای التهابی - CRP (پروتئین واکنش پذیر C) یا PCT (پروکلسیتونین) [↑]
  • خون فرهنگ ها - اگر شواهدی از پاسخ التهابی سیستمیک وجود داشته باشد.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

علائم هشدار دهنده عفونت های بافت نرم یا نکروزان کننده عمیق (NSTI):

  • تاول زدن / رفع خیز (مقیاس گذاری).
  • پوست خونریزی ، تشکیل گاز ، پوست نکروز.
  • کسری حسی
  • پیشرفت سریع
  • نارسایی حاد کلیه (ANV)
  • دلیر