ولوویت: آزمایش های تشخیصی

واجب تشخیص دستگاه پزشکی.

  • میکروسکوپ کنتراست فاز ترشحات واژن - سلولهای زنده و لک نشده در میکروسکوپ طبیعی درخشان در مقابل بسیار کم به نظر می رسند ، اینها با روش کنتراست فاز به خوبی مشاهده می شوند (به پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه اول مراجعه کنید).

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی و واجب تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.