تشخیص دستگاه پزشکی

تشخیص دستگاه پزشکی برای تشخیص و مرحله بندی بیماری ها ، نظارت بر روند آنها و درمان، و بیماری ها را در مراحل اولیه (پیشگیری ثانویه) تشخیص دهید.

بنابراین تغییرات پاتولوژیک می توانند به موقع شناسایی و درمان شوند.