خلاصه | تمرینات شکستگی مچ پا

خلاصه

La مچ پا شکستگی یکی از شایع ترین شکستگی های اندام تحتانی است و اغلب در نتیجه مکانیسم های پیچش یا ضربه به مچ پا رخ می دهد. اغلب اوقات استخوان فیبولا و احتمالاً اتصال رباطی بین استخوان فیبولا و درشت نی تحت تأثیر قرار می گیرد. طبقه بندی طبق وبر صورت می گیرد.

شکستگی های جزئی اغلب به صورت محافظه کارانه با بی حرکتی و درمان بازسازی بعدی انجام می شود. شکستگی های شدیدتر با جراحی تثبیت می شوند. پس از بی حرکتی ، عضلات ثبات دهنده توسط هماهنگی آموزش.

در مراحل بعدی ، استفاده از باندهای درمانی یا a تعادل پد توصیه می شود. تحرک نیز باید بهبود یابد. تمرینات متنوعی وجود دارد که باید در طول درمان انجام شود تا بیمار بتواند آنها را به طور مستقل در خانه انجام دهد.