گلودرد: آزمایش های تشخیصی

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی، و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.

  • لارنگوسکوپی لوپ (بازتابی از حنجره با یک ذره بین) - برای حذف لارنژیت یا فرآیند بدخیم (بدخیم).
  • سونوگرافی (سونوگرافی معاینه) دهانه حلق (قسمت دهانی حلق) و حفره دهان - به عنوان مثال ، در صورت سوicion ظن به نئوپلاسم ها.
  • توموگرافی کامپیوتری (CT ؛ روش تصویربرداری مقطعی (اشعه ایکس تصاویر از جهات مختلف با ارزیابی مبتنی بر رایانه)) از گردن - در صورت شک به نئوپلاسم ها.
  • تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI ؛ روش تصویربرداری مقطعی با کمک رایانه (با استفاده از میدان های مغناطیسی ، یعنی بدون اشعه X)) گردن - برای نئوپلاسم مشکوک.