پارگی روتاتور کاف - تمرین 3

"چرخش خارجی ترابند”Theraband را در هر دو دست بگیرید. بازوها به قسمت بالاتنه ثابت هستند و در 90 درجه خم می شوند مفصل آرنج. با انجام یک نوار باند را از دو طرف به سمت بیرون بکشید چرخش خارجی از شانه

هر کدام 2 پاس با 15 تکرار انجام دهید. ”چرخش بیرونی از خم شدن زانو” موقعیت خم شدن زانو را درنظر بگیرید. بالاتنه کمی به جلو خم شده و باسن به عقب فشار می آورد.

بازوها در ارتفاع شانه با 90 درجه در آرنج باز می شوند. بازوها را به عقب و بالا حرکت دهید بدون اینکه بازوها موقعیت خود را تغییر دهند. هر کدام 2 پاس با 15 تکرار انجام دهید. به تمرین بعدی ادامه دهید.