قایقرانی

"قایقرانی" مستقیم روی صندلی بنشینید. تصور کنید یک دست و پا زدن را در هر دست گرفته اید و آن را به سمت بدن خود می کشید. آرنج ها به سمت عقب و نزدیک به بدن هدایت می شوند.

تیغه های شانه قسمت بالاتنه را کمی منقبض و صاف می کنند. تنش را در قسمت بالاتنه خود به طور مختصر نگه دارید. تمرین را 15 بار تکرار کنید ، سپس کمی استراحت کنید و سپس 15 تکرار دیگر انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید