پشتیبانی فیزیولوژیکی

"حمایت فیزیولوژیکی" پایه تقریبا. 0.5 متر جلوی دیوار. حالا خودتان را در مقابل دیوار نگه دارید طوری که گویی در حال انجام یک حرکت فشاری هستید.

تیغه های شانه منقبض شده و ماهیچه ها منقبض می شوند. دست ها در سر ارتفاع و آرنج به سمت خارج است. این وضعیت را به مدت 10 ثانیه نگه دارید.

همچنین می توانید حرکات تکان دهنده کوچکی را انجام دهید که باعث تحریک اضافی می شود. 3 تکرار انجام دهید. بازگشت به مقاله