درد متاتارس (Metatarsalgia): درمان

If متاتارسالژی به دلیل یک بیماری سیستمیک (بیماری تأثیرگذار بر روی کل سیستم ارگان ها) مانند هیپراوریسمی (نقرس) ، آن است درمان تمرکز اصلی است

اقدامات کلی

  • کفش ها باید کف نرم داشته باشند.
  • از کفش های پاشنه بلند - اگر پاشنه باشد ، فقط کفش پاشنه بلند خودداری کنید
  • کفشی را ترجیح دهید که جلوی آن پهن باشد.
  • بسته به بیماری و مرحله بیماری:
    • تسکین و بی حرکتی
    • مرخصی ورزشی

روش های درمانی غیر جراحی مرسوم

کمک های پزشکی

فیزیوتراپی (از جمله فیزیوتراپی)

  • تمرین عضلات پا