درد در باسن دو طرف | درد در باسن راست

درد در باسن دو طرف

A درد در باسن که در هر دو طرف باسن اتفاق می افتد ، فرد به فکر بارگذاری نادرست متقارن عضلات می افتد. به طور کلی ، مشکلات عضلانی باسن به طور متقارن بیشتر از مشکلات مفصلی یا درگیری عصب اتفاق می افتد. پس از تمرین فشرده عضلات گلوتئال یا بالا رفتن از پله ، درد روز بعد در هر دو طرف احساس می شود.

فشارها همچنین می توانند در هر دو طرف ایجاد شوند. این ممکن است که یک مشکل از اعصاب در هر دو طرف اتفاق می افتد ، اما کمتر شایع است.