التهاب لبه پلک (بلفاریت): آزمایشات تشخیصی

واجب تشخیص دستگاه پزشکی.

  • بررسی لامپ شکاف (میکروسکوپ لامپ شکافی ؛ مشاهده کره کره چشم با نور مناسب و بزرگنمایی زیاد).