زانو در رباط های پاره شده - تمرین 2

تحرک در زنجیره باز: روی صندلی بنشینید و فرد آسیب دیده را قرار دهید پا روی یک جسم نورد (توپ Pezzi ، بطری ، سطل). پاشنه خود را به سمت باسن خود بکشید و سپس آن را بکشید مفصل زانو کاملا دوباره این حرکت را 20 بار با 3 پاس تکرار کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید.