خلاصه | درد در گلوله پا - علت و کمک

خلاصه

اکثر مردم از تعریف درد در گلوله پااز طرف دیگر ، بسته به وضعیت قرارگیری پا ، نقاط بارگذاری ، که باید عمدتا به پاشنه پا ، لبه خارجی پا ، توپ پا و انگشت بزرگ پا محدود شوند ، به اشتباه تغییر مکان داده و بنابراین برخی از بیماران نیز توصیف می کنند درد در ناحیه عقب و وسط کف پا به عنوان "توپ از درد پا" بسته به محلی سازی ، درد دارای ویژگی های خاصی است یا از نظر عللی به بیماری یا وضعیت بد بدن مرتبط است.