شکستگی دنده: تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) جز important مهمی در تشخیص دنده است شکستگی (شکستگی دنده).

سابقه خانوادگی

تاریخ اجتماعی

جاری تاریخچه پزشکی/ سابقه پزشکی سیستمیک (شکایات جسمی و روانی).

  • آیا دردی دارید؟
  • کجای درد موضعی است؟
  • سقوط کردی؟ سازوکار حادثه چه بود؟
  • آیا دچار تنگی نفس هستید؟

anamnesis گیاهی شامل. آنامز تغذیه ای

self anamnesis شامل. anamnesis دارو

  • شرایط از پیش موجود
  • عملیات
  • رادیوتراپی
  • آلرژی
  • تاریخچه دارو

* اگر به این سوال با "بله" پاسخ داده شده باشد ، مراجعه فوری به پزشک لازم است! (اطلاعات بدون ضمانت)