Neotame

محصولات

Neotame از خرده فروشان تخصصی بصورت خالص در دسترس است پودر.

ساختار و خواص

نئوتام (C20H30N2O5، Mr = 378.5 گرم در مول) از نظر ساختاری مربوط می شود آسپارتام، که از آن سنتز شده است. به صورت سفید وجود دارد پودر و در محلول است آب.

اثرات

Neotame یک شیرینی دارد طعم و به عنوان شیرین کننده استفاده می شود. حدود 7,000 تا 13,000 برابر شیرین تر از قند (ساکارز) است. Neotame در برابر حرارت پایدار است و بنابراین می تواند برای پخت نیز استفاده شود. این ماده همچنین دارای خواص تقویت کننده طعم است. نئوتام نسبت به سایر افزودنیهای شیرین کمتر شناخته شده است زیرا برای مدت زمان کمتری مورد تایید قرار گرفته است (از سال 2010 در اتحادیه اروپا).

مناطق برنامه

به عنوان یک شیرین کننده مصنوعی برای غذاها و نوشیدنی ها.