تمرینات ضد تنش گردن 4

"کشش از جانبی گردن عضلات ”در حالت نشسته حالت ایستاده و صافی به خود می گیرید. تیغه های شانه عمیقاً به عقب کشیده می شوند ، استرنوم به سمت بالا هدایت می شود. با یک دست به زیر صندلی برسید و گوش مخالف را در همان طرف شانه قرار دهید.

کشش را حدود 10 ثانیه حفظ کنید. کشش از عقب / سمت گردن عضلات از کشش پهلو عضلات گردن، اکنون خود را نشان دهید سر مورب به سمت پایین مانند یک آونگ تحت کشش. این وضعیت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید.

کشش از جلو گردن عضلات از کشش عقب / جانبی عضلات گردن، جای خود را قرار دهید سر تحت کشش مورب به پشت در گردن این وضعیت را به مدت 10 ثانیه حفظ کنید. با تمرین بعدی ادامه دهید