DemTect: تست زوال عقل چگونه کار می کند

DemTect: تست وظایف

DemTect (تشخیص دمانس) به تشخیص اختلالات ذهنی بیمار کمک می کند. همچنین می توان از آن برای توصیف سیر زوال روانی استفاده کرد. مانند سایر تست ها (MMST، تست ساعت و غیره) در تشخیص زوال عقل استفاده می شود.

DemTect شامل پنج بخش است که برای آزمایش توانایی های شناختی مختلف استفاده می شود.

خرده آزمون DemTect: لیست کلمات

در خرده آزمون اول، رشد یادگیری حافظه اپیزودیک مورد آزمایش قرار می گیرد: فهرست کلمات با ده اصطلاح (بشقاب، سگ، لامپ و ...) برای بیمار خوانده می شود. از بیمار خواسته می شود تمام کلماتی را که توانسته به خاطر بسپارد تکرار کند - ترتیب آنها مهم نیست. کل مطلب یک بار تکرار می شود (با همان فهرست کلمات).

تعداد کلمات تکرار شده صحیح در هر دو دور جمع می شود (حداکثر 20 امتیاز).

خرده آزمون DemTect: تبدیل عدد

سپس از او خواسته می شود که دو کلمه عددی (مانند "ششصد و هشتاد و یک") را به اعداد مربوطه تبدیل کند.

در این خرده آزمون می توان حداکثر چهار امتیاز کسب کرد.

خرده آزمون DemTect: وظیفه سوپرمارکت

در سومین خرده آزمون از بیمار خواسته می شود تا حد امکان چیزهایی را که می توان از سوپرمارکت خریداری کرد نام برد. این خرده آزمون روانی کلمه معنایی را آزمایش می کند. ممتحن عبارات ذکر شده را می شمارد و به عنوان نمره (حداکثر 30) ثبت می کند.

خرده آزمون DemTect: دنباله اعداد به عقب

در کار چهارم، دنباله های اعداد دو، سه، چهار، پنج و شش رقمی یکی پس از دیگری با صدای بلند خوانده می شوند و از بیمار خواسته می شود آنها را به عقب تکرار کند. طولانی ترین دنباله اعدادی که به طور صحیح به عقب تکرار شده اند، شمارش می شوند (حداکثر شش امتیاز). این کار برای تست حافظه کاری استفاده می شود.

زیر آزمون DemTect: تکرار لیست کلمات

DemTect: ارزیابی

در پایان، تمام نتایج جزئی از پنج آزمون فرعی یک مقدار امتیاز متناظر با توجه به جدول تبدیل دریافت می کنند. این پنج مقدار امتیاز به کل نتیجه اضافه می شود (حداکثر: 18). این نشان دهنده عملکرد شناختی بیمار است:

  • 13 تا 18 امتیاز: عملکرد شناختی متناسب با سن
  • 9 تا 12 امتیاز: اختلال شناختی خفیف
  • 0 – 8 امتیاز: مشکوک به زوال عقل

اگر مشکوک به زوال عقل باشد، آزمایشات بیشتری انجام می شود.

احتیاط: DemTect برای روشن کردن زوال عقل مشکوک در بیماران زیر 40 سال مناسب نیست.

DemTect: ترکیب با MMST

DemTect همچنین می تواند با MMST (تست وضعیت ذهنی کوچک) که یکی دیگر از تست های مهم در تشخیص زوال عقل است، ترکیب شود. این ترکیب بسیار مفید است، زیرا DemTect می تواند اختلالات شناختی خفیف را بهتر از MMST تشخیص دهد.