گویچه ها | نمک Schüssler شماره 9: Sodium Phosphoricum

گویچه

یک نوع دوز معمول از سدیم phosphoricum کروی است. اینها هر دو در شکایت از اعضای داخلی و شکایات پوستی. بعضی اوقات نیز درمان مشکلات پوستی با هر دو امکان پذیر است سدیم پماد phosphoricum و گلوله از دو طرف. با این حال ، این همیشه یک تصمیم فردی است ، که حداقل به شدت علائم بستگی ندارد.