تمرینات ضد تنش گردن و شانه 4

"حلقه های شانه”با بازوها ، شانه ها را از جلو / بالا به عقب / پایین بچرخانید. با انجام این کار ، به خود اشاره کنید استرنوم به سمت بالا و تیغه های شانه خود را عمیقا به عقب بکشید. همچنین می توانید شانه های خود را به عقب دور بزنید. تمرین را حدود 15 بار انجام دهید. با تمرین بعدی ادامه دهید