هزینه ها | تنیس آرنج تاپن

هزینه

هزینه چنین نوار ، برای هر برنامه کاربردی می تواند تا بیست یورو باشد. بستگی به نحوه بیمه شما دارد سلامت بیمه ممکن است هزینه ها را پوشش دهد. قانونی سلامت شرکتهای بیمه معمولاً هزینه آنها را جبران نمی کنند اما وجود دارد بیمه سلامت خصوصی شرکت هایی که این کار را می کنند. بنابراین شما همیشه باید بدانید که آیا بیمه شما شامل می شود یا خیر.