تمرین 4

"Striking out" در این تمرین ، چسب ها "پهن" می شوند. برای درمان زانوی چپ ، در حالت جانبی به پهلوی چپ دراز بکشید. حق پا برای تثبیت در کف پای چپ قرار می گیرد.

اکنون قسمت بیرونی زانو روی رول قرار گرفته و "رول می شود". این می تواند کمی دردناک باشد ، اما این طبیعی است. با تمرین بعدی ادامه دهید