ناخن

ساختار ناخن چگونه است؟ ناخن های انگشتان دست و پا صفحات قرنیه متشکل از کراتین هستند. صفحه ناخن صاف و شفاف با بستر ناخن زیرین ترکیب شده و به سمت لبه ناخن آزاد در پایین جریان می یابد. در سه طرف دیگر، صفحه ناخن توسط دیواره میخ مرزبندی شده است. قسمت بالایی… ناخن