درجه ناتوانی برای اسپوندیلوز چیست؟ | اسپوندیلودز

درجه ناتوانی برای اسپوندیلوز چیست؟

اسپوندیلودز یک روش دشوار و برگشت ناپذیر است که گاهی منجر به محدودیت های حرکتی قابل توجهی برای بیمار می شود. آیا و به چه درجه ای از معلولیت (GdB) برای یک وجود دارد اسپوندیلودز بستگی به تعداد مهره های سفت شده و درد که ممکن است بعد از عمل وجود داشته باشد. اگر قسمتهای زیادی از ستون فقرات سفت شود ، بیماران مجاز به GdB بین 50 تا 70 هستند. در موارد کمتر شدید ، بیماران GdB 20 تا 40 دریافت می کنند.