تب اسکارلت (Scarlatina): آزمایش های تشخیصی

قرمز مایل به زرد تب بر اساس سابقه تشخیص داده می شود ، معاینهی جسمیو تشخیص آزمایشگاهی.

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی، و واجب تشخیص دستگاه پزشکی- برای تشخیص های افتراقی یا برای جلوگیری از عوارض