فلج اطفال (فلج اطفال): آزمایش های تشخیصی

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی، و واجب تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • توموگرافی کامپیوتری/ تصویربرداری تشدید مغناطیسی از جمجمه (CT جمجمه یا .cCT / MRI جمجمه یا cMRI) - برای پارسی که با شروع جدید شروع شده است (علائم فلج).