التهاب بلوط (بالانیت): آزمایشات تشخیصی

تشخیص دستگاه پزشکی معمولاً مورد نیاز نیستند.