سرطان آلت تناسلی: پرتودرمانی

تابش درمان دیگر نقش مهمی ندارد مطالعات کمی در مورد تابش انجام شده است درمان با براکی تراپی* با حفظ عضو ، که با عوارض گاهاً شدید موضعی و میزان عود موضعی همراه است (عود بیماری (عود) در همان محل).

* فاصله کوتاه پرتو درمانی، که در آن فاصله بین منبع تابش و هدف بالینی است حجم کمتر از 10 سانتی متر است.