سپسیس Meningococcal: آزمایش های تشخیصی

واجب تشخیص دستگاه پزشکی.

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.

  • آنالیز کانتور نبض شریانی (روش برای نظارت بر همودینامیک ، یعنی تعیین برون ده قلبی (HMV) ، در بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند.
  • اکوکاردیوگرافی (اکو ؛ قلبی سونوگرافی) - برای مشکوک به سازه قلب مرض.
  • تهاجمی اندازه گیری فشار خون (اغلب مخفف "IBP" ، فشار خون تهاجمی است ؛ این شامل سوراخ شدن رگ ، معمولاً محیطی شریان (به عنوان مثال ، شریان شعاعی) ، و قرار دادن یک سنسور فشار)