تمرینات ضد تنش گردن در مطب 4

باسن خود را از حالت ایستاده به سمت عقب فشار دهید ، انگار که یک کشو را با آنها می بندید. وزن شما به این ترتیب به سمت پاشنه پا شما سوق داده می شود. پاها کمی به سمت بیرون چرخانده می شوند ، در هنگام خم شدن حداکثر زانوها در همان جهت قرار دارند. 100 درجه است و هیچ وقت بالاتر از نوک پا نیست (زانوها نباید از بالای پا بیرون بیایند). به تمرین بعدی ادامه دهید