ایکوزاپنتائوئیک اسید

ساختار و خواص

ایکوزاپنتانوئیک اسید (C20H30O2، Mr = 302.5 گرم در مول)

موارد مصرف

مکمل غذایی