ضربه مغزی (Commotio Cerebri): پیشگیری

برای جلوگیری از کموتیو مغزی (ضربه مغزی) ، باید به کاهش عوامل خطر فردی توجه شود:

  • تأثیر خشن بر جمجمه، مشخص نشده است.

عوامل پیشگیری (عوامل محافظتی)

  • برای جلوگیری از مخچه مخلوط /سر تروما (TBI) ، باید مراقبت شود تا حوادث و سقوط را کاهش دهد. از جمله موارد دیگر ، مقررات مربوط به محل کار را مشاهده کنید.
  • ورزش در معرض خطر: هاکی روی یخ ، فوتبال ، بسکتبال ، بیس بال توجه: در ایالات متحده ، بازیکنان فوتبال جوان ممنوع هستند که با ضربه سر بازی کنند.
  • تعهد کلاه ایمنی هنگام دوچرخه سواری و موتور سواری توجه داشته باشید!
  • هنگام اسکی و سایر ورزش های خطرناک از کلاه ایمنی استفاده کنید!