ریویپانسل (GMI-1070)

محصولات

Rivipansel در حال حاضر در حال توسعه بالینی در GlycoMimetics و Pfizer است. این دارو هنوز به صورت تجاری در دسترس نیست.

ساختار و خواص

Rivipansel (سی58H74N6O31S3، Mr = 1447.4 گرم در مول) یک گلایکومتیک است که توسط گروه تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور بیت ارنست در انستیتوی داروسازی مولکولی دانشگاه بازل و با همکاری GlycoMimetics تهیه شده است.

اثرات

Rivipansel یک آنتاگونیست پان سلکتین است که هر سه سلکتین (E-سلکتین ، L-سلکتین ، و P-سلکتین) را ضد آن می کند. سلکتین ها گلیکوپروتئین هایی هستند که واسطه چسبندگی هستند خون سلول به اندوتلیوم.

موارد مصرف

برای درمان بحرانهای انسداد وازو (VOC) در بیماری سلول داسی شکل.