تب مالت: آزمایش های تشخیصی

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمیو تشخیص آزمایشگاهی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.