تب زرد: پیشگیری

رنگ زرد تب واکسیناسیون مهمترین و موثرترین اقدام پیشگیرانه است. واکسیناسیون یک است واکسیناسیون زنده، این بدان معنی است که در طول منع مصرف دارد بارداری و سرکوب سیستم ایمنی ، یعنی نباید استفاده شود. به منظور جلوگیری از زرد تب، همچنین لازم است که عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • محافظت ضعیف از پشه ها در مناطق بومی آفریقا و آمریکای جنوبی. انتقال پاتوژن (مسیر عفونت) از طریق پشه های جنس Aedes و Haemagogus اتفاق می افتد. اولی ها روزانه و شبانه هستند. در موارد استثنایی ، انتقال از طریق خون کمک های مالی امکان پذیر است