ابر تورم ریوی (آمفیزم): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر آمفیزم (تورم شدید ریوی) ایجاد شود:

سیستم تنفسی (J00-J99)

سیستم قلب و عروق (I00-I99)