آنوریسم آئورت شکمی: درمان دارویی

هدف درمانی

  • جلوگیری از پارگی ("پارگی").

توصیه های درمانی